Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitt

Schmittiana. Neue Folge. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. II

Schmittiana. Neue Folge. Beiträge zu Leben und Werk Carl Schmitts, Bd. II, hrsg. von der Carl-Schmitt-Gesellschaft, Berlin: Duncker & Humblot 2014. 316 S., 59.90  Mehr

Erik Lehnert